Mindent az Otthonfelújítási programról

Kép forrás: Unsplash

Összefoglaltunk a lakásfelújítási támogatásra vonatkozó minden információt.

A lakásfelújítási támogatásról:

 • A költségek maximum felét állja az állam
 • 3% kamatozású kedvező hitelt biztosít az állam
 • A költségeket utólag térítik meg
 • Mindenfajta felújítási munkára igénybe vehető 
 • Feltétel a köztartozás mentesség
 • A költségeket utólag térítik meg
 • Akár hárommillió forint lakásfelújítási támogatást biztosít az állam
 • Legalább egy év folyamatos tb-jogviszonnyal kell rendelkezni az igényléskor
 • Minden család csak egyszer veheti igénybe
 • 2021. január 1-től igényelhető, 2022. december 31-ig.

Mindent számlával kell igazolni

A munkálatok elvégzéséhez szerződést kell kötni a szakemberekkel és minden anyagbeszerzést és munkadíjat számlával kell igazolni. Fele-fele arányban számolhatja el az anyagköltséget és a munkadíjat az állami támogatás igénybevételénél, tehát egy másfél milliós munkadíj elszámolásához legalább ugyanennyi anyagköltség számlával való alátámasztására van szükség.

Ha többféle felújítást is elvégzünk 2022 végéig a lakásunkon, akkor a felújítási támogatás igénybevételéhez mégsem szükséges, hogy minden egyes munkálatra vonatkozóan az anyagköltségekről és a munkadíjról is nyújtsunk be számlát, az egyes munkálatok esetében elég csak egyik vagy másik költségtípusról számlát bemutatni. A kétféle költség arányára vonatkozó feltételeket a teljes, számlával igazolt beruházási költségre vonatkozóan kell “csak” teljesíteni.

A Magyar Államkincstár az alábbiakat nyilatkozta:

„A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerint

„5. § A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.

7. § (3) A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.”

Abban az esteben, ha csak egy fajta felújítási munkára kívánjuk felvenni a támogatást valóban szükséges számlát bemutatni mind a munkadíjról, mind az anyagköltségről. Ellenben, ha több különböző típusú, akár egyidejűleg, akár egymást követően kivitelezett felújítási munkálatokról van szó, akkor nem jelent akadályt, ha bizonyos részmunkálatoknál csak az egyik költségtípusról mutatnak be számlát, tehát jellemzően, de nem kizárólag, egyes munkálatokról csak anyagszámlát csatolnak, anyagdíjról nem. Viszont az összes becsatolt számlamennyiséget nézve, az tartalmazzon munkadíjról és anyagköltségről is kiállított számlákat, úgy,  hogy az igénybevehető támogatás összege fele-fele arányban tartalmazza mindkét költségtípus számláit.

Ennek az előfeltétele az, hogy egyik költségtípus aránya se csökkenjen 25% alá a teljes elszámolt felújítási költségen belül.  A munkadíjnak (különböző munkálatok esetében is) a teljes összköltségvetésen belül el kell érnie a legalább 25%-os arányt ahhoz, hogy a támogatásra elszámolt összegen belül az előírt 50-50%-os megoszlás teljesüljön és ezáltal az összköltség maximális 50%-át vissza lehessen igényelni (ha a munkadíj aránya kevesebb, mint 25%, akkor a teljes költség arányosan kevesebb, mint fele járhat csak vissza, pl. 20%-os munkadíj arány esetében összesen 40%).

Listaszerűen kell tartalmaznia a benyújtandó számlaösszesítőnek külön-külön megbontva, a rendeletben felsorolt tevékenységek közül azokat, amelyeket a felújítás során elvégeztek.

Példákat az alábbi táblázatban láthatunk, az anyag- és munkaköltségek esetleges arányára vonatkozóan:

Az igénylés folyamata

Az otthonfelújítási támogatás igénylése teljes mértékben elektronikusan is intézhető az interneten keresztül, de beadható az igénylés postai úton, vagy személyesen is, bármelyik kormányablaknál. A MÁK-nak kell benyújtani a munkálatok befejezését követő 60 napon belül az anyagköltségről és munkadíjról szóló számlákat, valamint a kivitelezőkkel kötött szerződést, amelyhez sablont biztosítanak. A MÁK-nak 30 napos elbírálási idő áll a rendelkezésre a támogatás megítélésére és az ezt követő 5 napon belül utalniuk kell az összegét. A beérkező igényléseket a MÁK a beérkezés sorrendjében fogjaelbírálni.

A támogatási kérelem az alábbi módokon nyújtható be a Kincstárhoz: 

 1. Személyesen bármely kormányablakban: a nyilatkozatok eredeti példányai, a letöltött és kitöltött kérelem és az előírt dokumentumok másolatainak leadásával.
 2. Elektronikus úton: ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén (TULAJDON > Ingatlan menüpont alatt) elérhető elektronikus nyomtatvány („Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására”) kitöltésével, az előírt nyilatkozatok, dokumentumok csatolásával.
 3. Postai úton: a Kincstár honlapjáról letöltött, kitöltött kérelem , illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatainak megküldésével. Cím: Magyar Államkincstár, 1938 Budapest.

Melyek az igénylés elbírálásához szükséges dokumentumok, amelyeket igénylőnek be kell nyújtania? A kitöltött kérelem mellett az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása szükséges:

sorszámdokumentum megnevezésekötelező /opcionális
avállalkozási szerződések másolata X 
bszámlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata X 
caz igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata X 
dörökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata  X
ea várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó részének másolata, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás, valamint az igénylő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy legkésőbb 60 nappal az élve születést követően a születési anyakönyvi kivonatot, a halvaszületést vagy a magzat elhalását követően az erre vonatkozó okiratot a Kincstár részére benyújtja  X
fa25. életévét betöltött gyermek esetén a megváltozott munkaképességű személlyé* válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata  X
fb25. életévét betöltött gyermek esetén a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata  X
fc25. életévét betöltött gyermek esetén a vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata  X
fd25. életévét betöltött gyermek esetén gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata  X
gtöbb lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata  X
hszámlaösszesítő X 
iamozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata  X
ibmozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyosfogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott  X
hamennyiben a szülők lakóhelye nem azonos és mindkettőjük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekül lakóhelyével, és az egyik szülő az őt megillető támogatási részről lemond a másik szülő javára, a lemondó szülőnyilatkozata  X
kegyüttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez  X
laz igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata X 
mamennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata  X
nTbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata  X
oamennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása  X
pszemélyazonosság igazolására személyazonosító hatósági igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata X 
qhárom hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata  X
rha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata  X
sha a felújításban érintett ingatlanra vonatkozó számlák valamelyikén a támogatott építési tevékenységei között szerepel az „i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje”, akkor a vállalkozó nyilatkozatának másolata arról, hogy a napelem rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összege  X
t2021. február 1-jét követően a bankkal kötött otthonfelújítási kölcsön igénybevételét igazoló kölcsönszerződés másolata, melyet 2021. március 1-jétől beadott kérelmekhez kell majd csatolni  X
u2021. július 1-jétől beadott kérelmekhez kell majd csatolni a következő két dokumentumot: ha a felújításban érintett ingatlanra vonatkozó számlák vagy vállalkozói szerződések valamelyikén a támogatott építési tevékenységei között szerepel az „i) napkollektor, napelem rendszer telepítése, cseréje”, akkor a 2021. június 30-át követően megkötött villamosenergia-vásárlási szerződés másolata, valamint a villamosenergia-kereskedő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a szerződés olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra  X
vA felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybe vett családi otthonteremtési (Falusi CSOK) kedvezményhezkapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata(pl. ablakcsere, szigetelés stb.)  X
xnagykorú gyermek adatkezelési hozzájárulása  X
Forrás: A Kormány a gyermeket nevelő családok otthon-felújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendelete

megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül.

Szükséges nyilatkozatok a kérelemhez

A legfontosabb nyilatkozatok elérhetők és letölthetők a Magyar Államkincstár honlapjáról. Szintén itt érhető el a szükséges kérelem nyomtatvány, valamint számlaöszesítő és vállalkozási szerződés.

Lakástakarékkal együtt is felhasználható

 Egy lakásfelújítás során ugyanazokat a számlákat el lehet számolni a lakástakarék-pénztári (LTP) megtakarítás, valamint a lakásfelújítási támogatás terhére is. Ennek köszönhetően több állami támogatást felhasználva lehet felújítani az ingatlant – nyilatkozta Novák Katalin.

Legalább egy gyermek a feltétel

Azok a családok vehetik igénybe a támogatást, akik legalább egy, 25 évesnél nem idősebb gyereket nevelnek az otthonukban, ideértve a 12 hétnél idősebb magzatot is. Nem számít viszont a gyermek életkora, ha fogyatékossággal él, és a szülő otthongondozási díjra jogosult utána.

Széleskörűbb, mint a CSOK

Felhasználási köre jóval bővebb, mint a korszerűsítésre igényelt csok. Így például igénybe vehető akár lakásfestésre vagy konyhafelújításra is.

Az alábbi munkákra igényelhető majd lakásfelújítási támogatás:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a  megújuló energiaforrások
 • alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a  külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje,
 • párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve
  • a  lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását,
  • festését, tapétázását
  • a galériaépítést,
  • a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
  • a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
  • a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
  • a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az  igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a  12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje
 • Frissítés: szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint
 • szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

További feltétel a csokkal kapcsolatban, hogy a lakásfelújítási támogatásnál nem számolhatók el azok a költségek, amelyeket csok vagy falusi csok igénylése során egyszer már elszámolt az igénylő – ugyanez visszafelé is igaz, tehát akkor sem lehet több helyre benyújtani egy számlát, ha először a lakásfelújítási támogatás igénylése történik meg.

CSOK – erre is igénybe vehető

 Frissítés:Nemzeti Mintaterv Katalógusból letölthető családi házak tervdokumentációinak adaptációs költségei is elszámolhatóvá válnak a CSOK-ból (pl. telekre igazítás, engedélyeztetés). A jogosultságot igazolni szükséges, amelyet a  a Lechner Tudásközponttal kötött felhasználói szerződéssel, a tervezési díjról szóló számlával és az elektronikus építési naplóval tudjuk majd megtenni.

Legalább egy éve az ingatlanban kell lakni – de vannak kivételek

Kitétel, hogy az igénylő családnak legalább egy éve az érintett ingatlanban kell laknia, azonban vannak kivételek, abban az esetben, ha:

 • még nincs egy éves a nevelt gyermek
 • az anya várandós
 • még nincs egy éve, hogy aláírták az adásvételi szerződést a támogatásban érintett ingatlant
 • Frissítés: ha az igénylő és a gyermek az igénylő foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles, illetve az igénylés benyújtását megelőző egyéves időszakon belül köteles volt a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

További feltétel az ingatlannal kapcsolatban, hogy a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie az igénylő(k)nek.

Engedékenyebb a TB jogviszony megítélése

Feltétel, hogy legalább az egyik szülő minimum egy éves folyamatos TB jogviszonnyal rendelkezzen, amely származhat munkaviszonyból, vállalkozói jogviszonyból, illetve középfokú vagy felsőoktatási nappali tagozatos hallgatói jogviszonyból. Akkor tekinthető folyamatosnak, ha egy év alatt összesen kevesebb, mint 30 nap megszakítás történt benne. A támogatás külföldi TB jogviszony igazolásával is igénybe vehető, de az igénylés pillanatában hazai TB jogviszonyra van szükség.

Az állam a koronavírusra való tekintettel az utolsó három hónap esetében az álláskeresési járadékot is figyelembe veszi. Nem elérhető a támogatás viszont azok számára, akik az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álltak. Az úgynevezett “magunk után fizetett TB” ugyan egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosít, de nem számít TB-biztosított jogviszonynak, ezért kizáró ok az igénylésnél. 

Hátrányok

A támogatás összegét utólag folyósítja az állam, ezért fontos, hogy az igénylő nézzen utána , hogy jogosult-e a támogatásra. Ha nem felel meg a feltételeknek, akkor arról a MÁK-tól fog tájékoztatást kapni. 

Otthonfelújítási kölcsön 3%-os kamattal

A támogatott felújítási hitel legfontosabb általános jellemzői:
 • Azok számára érhető csak el, akik jogosultak az otthonfelújítási támogatásra
 • A hitel kamata a teljes futamidő alatt 3%
 • Maximum 6 millió Ft hitel vehető fel.
 • Legfeljebb 10 év lehet a hitel futamideje.
 • Frissítés: a korábbiakban elvárás volt, hogy a hitel felvevőinek, a felújítás során összegyűjtött számlákat – vagy azok másolatát – a kamattámogatott kölcsön folyósításától számított egy éven belül, le kell adniuk a hitelintézet felé. A jövőben azonban nem szükséges a hitel folyósítását követő egy éven belül befejezni a felújítást a már felvett hitelek esetében sem. További könnyítés, hogy  a tanulói jogviszonyról elegendő nyilatkozni, az igazolás beszerzése helyett.

A február elsejei induláskor öt banknál érhető el a hitel: K&H bank, OTP Bank, Gránit Bank, Takarékbank és Erste Bank.

Kormányrendelet rögzíti a jogosultsági feltételeket az egyes pénzintézetek között mégis találni különbségeket, amelyeket érdemes a választásnál is figyelembe venni.

 1. Az egyes bankok esetében eltérő a minimálisan felvehető hitel nagysága, így ha kisebb összegű kölcsönre van szükségünk, ez is szempont lehet választáskor.
 2. A bankok jellemzően nem állnak be jelzálogjoggal más pénzintézet mögé, ezért ha az igénylő ingatlanján van már jelzáloghitel – például azért, mert lakáshitellel vásárolta azt korábban -, akkor célszerű azt a bankot megkeresni, amelyik azt nyújtotta.
 3.  A hitelek minimális futamidejében is vannak eltérések, ami akkor lehet érdekes, ha valaki már előre tudja, hamar vissza fogja fizetni a kölcsön összegét, ráadásul a rövid futamidő miatti magas törlesztők kifizetése sem jelent problémát számára. Természetesen a hitelt lehetőség van a futamidő előtt bármikor elő- vagy végtörleszteni, ám ennek általában költsége van, ami bankonként ugyancsak eltérhet.
 4. A bankok minden esetben maguk határozzák meg a hitelezhetőséghez elvárt minimális jövedelem nagyságát, ami általában a minimálbér, de ezt illetően is lehetnek eltérések. Ezért előfordulhat, hogy valaki ugyanazzal a jövedelemmel az egyik banknál hitelezhető, míg a másiknál nem.

A támogatáshoz szükséges nyomtatványok letölthetők a Magyar Államkincstár honlapján. A felmerülő kérdéseiket itt tudják feltenni.

Forrás: bank360.hu, eskuvovilag.hu, portfolio.hu, penzcentrum.hu

Kép: koronavirus.gov.hu